Máy rang hạt XL-25D dùng điện 10-15 kg/mẻ (TMTP-N02)

5